FANUC A61L-0001-0074

Fanuc A61L-0001-0074显示器,是安装在Fanuc system 6, 10, 11 ,12 ,15, 15T, 15M,15-A and 15-B控制系统中,信号接口为HONDA MR-20M,显示器为14英寸彩色CRT显示器,现用液晶显示器替代。

液晶显示器:


原显示器:
原接口图:

替换后效果图:


展开